cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Create Post

NTA with NPM

I am not able to install silently NTA module with NPM 2019.4 version. I got HTTP 404 error.

I used the follwing xml template.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SilentConfig>
<InstallerConfiguration>
<ProductsToInstall>NTA,NPM</ProductsToInstall>
<AdvancedInstallMode>True</AdvancedInstallMode>
<SkipConfigurationWizardRun>False</SkipConfigurationWizardRun>
</InstallerConfiguration>
<Host>
<Info>
<ReconfigureDatabase>true</ReconfigureDatabase>
<ReconfigureWebsite>true</ReconfigureWebsite>
<ReconfigureServices>true</ReconfigureServices>
<ReconfigurePermissions>true</ReconfigurePermissions>
<Database>
<CreateNewDatabase>false</CreateNewDatabase>
<UseSQLSecurity>True</UseSQLSecurity>
<!-- <UseExistingSqlAccount>True</UseExistingSqlAccount> -->
<DatabaseName>SolarWindsOrion</DatabaseName>
<DatabasePath />
<ServerName>ptest0022</ServerName>
<InstanceName />
<UserPassword>abc@123</UserPassword>
<User>sa</User>
<AccountType>ExistingSql</AccountType>
<Account>sa</Account>
<AccountPassword>abc@123</AccountPassword>
<NeedSQLServerSecurity>false</NeedSQLServerSecurity>
<NeedToChangeSAPassword>false</NeedToChangeSAPassword>
<SAPassword>abc@123</SAPassword>
<AddServiceDependencies>false</AddServiceDependencies>
<RemoveServiceDependencies>false</RemoveServiceDependencies>
<UserPassword_encrypted>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAALW5sSat98kOg2wp343ft8QAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAACayqIzf4kG0hqqIxQ+zrzHpt0BT32Uw/MS2qWj1G2yzwAAAAAOgAAAAAIAACAAAABISdgGX89qevombArWxETS7GJdNGcphHmYFDWEI51C3RAAAABqg46Uz6+3Uitzu+nJXZbKQAAAACLqxTvJ+Iy5u6h2kQ6Oaxd997Q2y/BaNMXVhWN8ilq42+l+lyy6wvBFiRFbOQ3CBmV7SVbx/HYMFLaGgdlf2GI=</UserPassword_encrypted>
<AccountPassword_encrypted>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAALW5sSat98kOg2wp343ft8QAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADrJfhi/+bAPid75NOaA3YkPodgJcED7Jz6fOUJd8HXtgAAAAAOgAAAAAIAACAAAABw/J3xLI2TNEJTwcD5Ss3Jbbr4carymHEAeUlUEMFAxBAAAACBmB2FUcbIfbEttqJE9EI/QAAAANCpaavcwTFxNlGbA8uDBKWmVrNYH6cjd69137Uk9YzdjusjabqhY9bpi+OHA6NTb9vvg4ueqvr0G9m9qcn83Bc=</AccountPassword_encrypted>
</Database>
<Website>
<Folder>C:\InetPub\SolarWinds</Folder>
<Address>(All Unassigned)</Address>
<Port>80</Port>
<ApplicationName>SolarWinds NetPerfMon</ApplicationName>
<LaunchWebConsole>false</LaunchWebConsole>
<ConfigurationSkipped_IISNotInstalled>false</ConfigurationSkipped_IISNotInstalled>
<EnableWindowsLogin>False</EnableWindowsLogin>
<DisablePasswordEnforcement>True</DisablePasswordEnforcement>
</Website>
<NetFlowConfiguration>
<FlowStorageConfig>
<CreateNewDatabase>false</CreateNewDatabase>
<UseSQLSecurity>True</UseSQLSecurity>
<!-- <UseExistingSqlAccount>True</UseExistingSqlAccount> -->
<DatabaseName>SolarWindsFlowStorage</DatabaseName>
<ServerName>ptest0022</ServerName>
<UserPassword>abc@123</UserPassword>
<AccountType>ExistingSql</AccountType>
<User>sa</User>
<Account>sa</Account>
<AccountPassword>abc@123</AccountPassword>
<NeedSQLServerSecurity>false</NeedSQLServerSecurity>
<NeedToChangeSAPassword>false</NeedToChangeSAPassword>
<AddServiceDependencies>false</AddServiceDependencies>
<RemoveServiceDependencies>false</RemoveServiceDependencies>
<UserPassword_encrypted>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAALW5sSat98kOg2wp343ft8QAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAAAqINY332kF38VXhR3Fj8IooQfp4R+07trQfKHLU0W6pgAAAAAOgAAAAAIAACAAAACdObYH94MDdHU5inpSTAkfO47xjWgmNLCs39PrT4kL6hAAAABU4hh7b1CpDl02Z57+p4tWQAAAAFnw/ouN9QpTw62bY9LmkPvndA8YVAO2G3MuqyBAcvyVGV+mC2cLZy+XpTG3TwM1mRbafXFUm6zn+uqyNqWtLm4=</UserPassword_encrypted>
<AccountPassword_encrypted>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAALW5sSat98kOg2wp343ft8QAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAACCNe9o9f/11LyGvxGMXktv+TaYZISJ879Gtrf9FsruAwAAAAAOgAAAAAIAACAAAAD9+h7HDt/IsbFXYPxe0IKDy7XpqJx1idXYBmsg7/FzPhAAAACYh4WKhZeKtXCbZvc1e5ZaQAAAAD9mkWbS49PIwNgwaA+d+nconaIWLuHuIX3GqlG402aQY8+QrWCC2hR9s5QDdpiB78lGWHdaSFnHxNjDEcj6jyw=</AccountPassword_encrypted>
</FlowStorageConfig>
</NetFlowConfiguration>
</Info>
</Host>
<Plugins />
</SilentConfig>

0 Kudos
0 Replies